Барајте повик назад
  • Ако се откаже пред 60 денови од датумот на пристигнување: 25% од вкупниот износ на престојот ќе се наплаќа како задршка.
  • Ако се откаже во 30-60 дена од датумот на пристигнување: 40% од вкупниот износ на престојот ќе се наплаќа како надомест за задржување.
  • Ако се откаже во 21-30 дена од датумот на пристигнување: 50% од вкупниот износ на престојот ќе се наплаќа како надомест за задржување.
  • Ако се откаже во 07-21 дена од датумот на пристигнување: 75% од вкупниот износ на престојот ќе се наплаќа како надомест за задржување.
  • Ако се откаже во 07 дена од датумот на пристигнување: 100% од вкупниот износ на престојот ќе се наплаќа како надомест за задржување.
  • Во случај на не-шоу или заминување пред датумот на заминување: 100% од вкупниот износ на престојот ќе се наплаќа како задршка.